Статут

С Т А Т У Т

САВЕЗА   У Д  Р  У Ж  Е  Њ  А

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

У складу са одредбама 12 и 78, Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09), Скупштина  Савеза  удружења  медицинских сестара предшколских  установа  Србије , на седници   Скупштине удружења,одржаној  04.02.2011. године у Београду, усвојила је нови:

 

                                                 СТАТУТ

Савеза  удружења медицинских сестара предшколских  установа  Србије

Област  остваривања циљева

Члан 1.

Савез удружење медицинских сестара предшколских  установа  Србије ( у даљем тексту :Савез), је   невладино,непрофитно   удружење ,основано на неодређено време  ради остваривања  циљева  у области  предшколске  делатности, едукације чланова, стручно оспособљавање и усавршавање  реализатора програма  који ће чинити делатност удружења,као  и афирмације и остваривања професионалних и струковних вредности запослених у предшколству.

 

Назив  и  седиште

 

Члан 2.

Назив  удружења:  Савез удружење  медицинских  сестара  предшколских  установа  Србије

 

     Члан  3.

Скраћени  назив   : СУМСПУС

     Члан  4

Савез   има седиште у Београду, ул.Господар Јевремова  бр.1

        Члан 5.

Савез   своју  делатност  остварује  на територији Републике Србије.

            Члан  6.

Савез  је   је правно лице са свим правима и обавезама које проистичу из Устава и одговарајућих закона Србије.Савез  се   уписује у регистар  код надлежног органа.                                       

Изглед и саджина печата

 

              Члан 7.

Удружења има печат и штамбиљ. Печат је округлог облика, пречника 32 mm, ћирилично исписан текст :

„ Савез  удружења медицинских сестара предшколских установа Србије“, Београд

Штамбиљ  удружења је праоугаоног облика  са истим текстом као и печат са ознакама за број деловодног протокола и датум.

                 Члан  8.

Удружење има свој логотип  округлог облика са фигурама одрасле особе и детета.

 

                                                              Циљеви   удружења

 

                 Члан  9.

 • Стицање нових сазнања и вештина али и усавршавање постојећих знања и способности , веома важних за унапређивање праксе и могућност конкретне  примене наученог у  свакодневном  раду са децом  предшколког узраста;
 • Повезивање свих медицинских сестара   и  осталих профила  у предшколским установа , подстицање и кординирање  ативности   у две битне области  предшколства: на унапређивању превентивно здравствене заштите   и  неге и васпитно образовног рада;
 • научно истраживачки и стручни рад;
 • унапређивање предшколског васпитања и образовања (учешће у изради нормативних аката,правилника, подзаконских аката и сл.у складу са законом која се тичу  области струке запослених у предшколским установама);
 • Едукација чланова као и стручно оспособљавање и усавршавање реализатора програма који ће чинити делатност Савеза;
 • Да прати и активно учествује у свим процесима битним за развој делатности  предшколког васпитања и образовања;
 • Едукација медицинских сестара за поштовање права деце и људских права, међусобне толеранције ,демократије,као и коришћењу различитих вештина и техника успешне  комуникације;
 • Подстицање  перманентног  образовања    медицинских  сестара.

 

                                                   Активности  Савеза

 

      Члан 10.

Ради  остваривања својих  циљева  Савез :

 

 • Афирмише и залаже се за остваривање професионалних стуковних вредности   запослених у у предшколској делатности;
 • Прикупља и обрађује научну  и  стручну литературу  у областима битним за негу и васпитно образовни рад са децом до три године и  у области  заштите и унапређивања здравља деце предшколског узраста.
 • Организује самостално или у заједници са другим  организацијама, стручне скупове, семинаре, конгресе, саветовања, трибине   и друге облике едукације  у  области предшколске делатности.
 • Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на  рад са децом предшколског узраста, сарадњу са породицом, друштвеном средином  и  различитим институцијама у складу са законом;
 • Организује своје чланове   и друге стручњаке  за рад на едукацији   деце,родитеља  и осталих профила у области  предшколске делатности  у заштити животне средине  и активностима којима се афирмишу здрави стилови живота .
 • Организује волонтерске акције којима се помаже угроженим групама  деце и родитеља( деца ромске припадности, сиромашна и деца из маргинализованих група, мајке и  новорођена деца);
 • Сарађује са факултетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству  који се баве сличном делатношћу;
 • Отворено је за промене и да омогућава свом чланству додир са новим образовним технологијама;
 • Сарађује са сродним удружењима у земљи и иностранству; Свезом удружења васпитача, Друштвом педагога Србије, Удружењем психолога, Српским лекарским друштвом, Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
 • Организује сарадњу  и  размену искустава добре праксе  са медицинским сестрама и здравственим радницима из других .
 • У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, чл. 51 задатак  Савеза  је унапређивање предшколског васпитања и образовања (учешће у изради нормативних аката,правилника, подзаконских аката и сл.),
 • Учествује у раду комисија и тимова које се баве унапређивањем васпитно образовног рада и очувањем и унапређивањем здравља деце и давањем мишљења и предлога.
 • Ангажује предаваче и организује семинаре другим,сродним организацијама у земљи и иностранству, у складу са Законом.
 • Подиже ниво професионалне компетенције кроз различите програме и садржаје едукације  чланова,
 • Стручно усавршавање на нивоу Републике Србије,у домену неге и васпитно образовног рада и превентивно здравствене заштите;
 • Издавачка делатност (публиковање радова презентованих на стручним сусретима) а у складу са законом,
 • Организовање стручних екскурзија у земљи и иностранству.

 

 

Услови   и начин  учлањивања и престанка

 

                                                                           Члан 11.

 

Савез  је је добровољно  удружење  свих Удружења медицинских сестара предшколских установа Србије и осталих профила  запослених у предшколској делатности.

Чланови Савеза  могу бити регистрована удружења  медицинских сестара предшколких установа  Србије.

Члан  Савеза  може бити  свако лице  које прихвати  циљеве  Савеза  и Статут и поднесе пријаву  за учлањење Скупштини  Савеза.

 

                                                          Члан 12.

Чланови могу бити:

 • редовни, почасни и помажуће.
 • редовни и почасни чланови имају право одлучивања.

 

Редовни чланови Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије имају права, обавезе и одговорности да својим радом доприносе остваривању циљева  задатака утврђених овим Статутом и поднесе пријаву  за учлањење.

 

                                                              Члан  13.

Почасне чланове Савеза  бира Скупштина Савеза  из редова истакнутих и заслужних  редовних чланова и чланова добротвора. Предлог за избор почасних чланова утврђује Управни одбор на личну иницијативу. Почасни чланови имају иста права као и остали чланови.

                                                              Члан 14.

Помажући чланови  су појединци или правна лица који трајније материјално или на други начин доприносе стварењу услова за рад Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије.

 

Члан 15.

 

Одлуку  о пријему  у чланство  доноси  Скупштина  Савеза,   и о томе без одлагања обавештава  подносиоца пријаве.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на  образложени  предлог Управног одбора.

Чланство престаје: иступањем својом вољом, нe плаћањем чланарине и искључењем на

предлог Суда части:

– због неактивности, непоштовања одлука Скупштине и Управног одбора  или нарушава углед удружења;

– ако је одузета или суспендована лиценца  за рад;

Одлуку о престанку чланства доносу Скупштина већином гласова, а члану се мора омогућити да да се изјасни  о разлозима  због којих је поднет захтев за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Савезу.

 

Права, обавезе  и одговорност чланова

 

Члан 16.

 

Чланови Савеза/представници Удружења у Савезу имају право да:

 

 1. равноправно са другим члановима учествују у оставривању циљева и задатака

Савеза;

 1.          непосредно учествују  у  одлучивању  у Управном одбору  и на Скупштини;
 2. бирају и буду  бирани у органе  Савеза;
 3. буду  благовремено и потпуно  информисани о раду и активностима  Управног

одбора и актуелним  дешавањима у предшколској делатности;

Чланови Савеза/ представници Удружења су дужни да:

 1. активно доприносе  оставривању циљева   Савеза;
 2. делују у складу са Статутом Савеза  и  одлукама  органа Савеза;
 3. учествује, у складу са интересовањима у раду Савеза;
 4. плаћају чланарину;
 5. обавља и друге послове које им повери Управни одбор.

 

Унутрашња организација

 

Члан  17.

Органи Савеза су:

        СКУПШТИНА, УПРАВНИ ОДБОР, ИЗВРШНИ ОДБОР, НАДЗОРНИ ОДБОР И СУД ЧАСТИ.

Функцију  заступника врши  Председник Управног  одбора, који је и  Председник Скупштине, заступа и представља Савез, а у његовом одсуству  заменик  Председника Управног одбора.

                                                                           

                                                                         Члан 18

 

 Скупштину Савеза чине   сви чланови  Удружења.Скупштина пуноправно одлучује ако

је на њој присутно 50% плус 1, чланова.

На  50 чланова удружења  бира се 1 представник  у Скупштини Удружења.

– од 50 до 100 чланова удружења васпитача 2 представника ….

– одлуком Скупштине удружења  медицинских сестара предшколских установа  о приступању Савезу, удружења делегирају  по истом критеријуму своје представнике за Скупштину Савеза.

– Управни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд части, Скупштина верификује

јавним гласањем.

Члан  19.

 

Скупштина одлучује о свим питањима значајним за рад и развој Савеза.

Надлежност Скупштине:

– доношење, измене и допуне Статута Савеза, пословника и других општих аката,

–  именује и разрешава заступника Савеза;

– именује и опозива председника, 2( два) подпредседника и секретара Скупштине, док

Управни одбор именује и разрешава Извршни одбор , а о томе извештава Скупштину.

– чланове Управног одбора предлажу Удружења, а верификује их Скупштина, а опозив

чланова Управног одбора , на предлог Суда части, врши Скупштина.

– чланове Суда части бира Управни одбор, а верификује Скупштина.

– чланове Надзорног одбора н бира  и верификује Скупштина.

–  Скупштина усваја Програм рада Савеза,

– усваја Извештај о раду Управног, Надзорног одбора са финансијским извештајем и Суда

части,

– доноси одлуку о покретању и престанку публикације,

– одлучује о престанку рада Савеза,

– одлучује о сарадњи са другим Савезима ,

– доноси одлуку о статусним променама Савеза.

 

Члан 20.

 

Скупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње. Скупштина на којој се врши избор свих органа и конституише нов сазив Савеза је изборна, а остале су редовне.

Скупштину сазива и њом руководи председник Скупштине Савеза.

У случају одсутности председника, Скупштину сазива и води  један од потпредседника или други члан кога одреди Управни одбор. Време и место одржавања Скупштине Савеза одређује Управни одбор, а чланови  се обавештавају писаним позивом најмање три дана раније, а због хитности позив се врши телефоном(најкасније 24 часа пре заказивања Скупштине).

Скупштина се може заказати и на захтев Надзорног одбора и 1/3 чланова Скупштине Савеза.

Све одлуке Скупштина доноси јавним гласањем, сем у случајевима када Скупштина одлучи да гласање буде тајно.

Одлука се сматра донетом ако се за њу изјасни већина присутних чланова.

 

                                                         Члан 21.

 

Управни одбор

                                                          

Управни одбор је колективни руководећи орган Скупштине   удружења  који на основу овог Статута и овлашћења Скупштине руководи радом  Савеза између седница Скупштине.

– Управни одбор има 17  чланова, а  чине га  представници  регистрованих Удружења( до 100 чланова један представник,на сваких даљих 100 чланова +1 представник).

– Mандат чланова Управног одбора траје четири године,

– Чланове Управног одбора, предлажу   Удружења, а верификује их Скупштина .

– Скупштина може и пре истека мандата да замени поједине чланове ако се за то укаже потреба,

– Председника предлаже Управни одбор, а именује га Скупштина из редова чланова

Управног одбора,

– Председник, потпредседници и секретар Скупштине истовремено обављају функције и у

Управном одбору,

– Председник Управног одбора представља и заступа  Савез  у правном промету  и има права и  дужности финансијског налогодавца на основу одлуке Управног одбора,

– Заменик председника Управног одбора  је овлашћен да у одсуству председника управног одбора заступа   Савез и потписује сва финансијска и новчана документа у име   Савеза.

– Управни одбор ради на остваривању задатака  удружења , реализацији одлука Скупштине и припрема материјале за Скупштину,

– Седнице сазива и њима руководи председник, али у случају његове спречености потпред

седник или члан кога одреди Управни одбор,

– Управни одбор пуноправно одлучује ако је на састанку присутно више од 50% чланова (9

чланова)

– Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем,

– Управни одбор предлаже Скупштини измене и допуне Статута   Савеза,

– Председник Скупштине је и председник Управног одбора  Удружења.

– Управни одбор предлаже именовање почасних чланова Савеза,

– Доноси Правилник о обавезама и правима чланова Извршног одбора и осталих у

тимовима Управног одбора.

–  Управни одбор даје предлоге за главног и одговорног уредника публикације.

– Одобрава реализацију пројеката.

 

Управни  одбор  пуноважно одлучује ако  је присутна  најмање једна половина  чланства, а одлуке се доносе већином гласова свих чланова.

 

 

Члан 22.

 

                                                                  Извршни одбор

 

Извршни одбор чине : председник, подпредседници  и секретар.

Мандат Извршног одбора траје 4 године.

Делокруг активности:

 • припрема састанке Управног одбора и Скупштине,
 • врши организационе послове ,
 • даје предлоге Управном одбору ( са одређеним тимовима) за :

– семинаре, – пројекте, – студијска путовања, – организацију стручних сусрета и др .

 • врши предлог одабира предавача , термина и сл , уз верификацију Управног одбора,
 • због хитности , може да обави консултације и телефоном уз службену забелешку, а да то

после верификује Управни одбор,

                                                                     

                                                                    Члан 23.

 

                                                               Надзорни одбор

 

Надзорни одбор је самостални орган савеза кога бира Скупштина.

Надзорни одбор прати реализацију програма, врши надзор над финансијама и контролише рад Управног одбора.

Надзорни одбор има председника и два члана.

О свом раду подноси извештај Скупштини   Савеза  једном годишње.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године.

Чланови Управног, Надзорног одбора и Суда части пуноправно учествују у раду Скупштине.

                                                                    Члан  24.

 

                                                                  Суд части

 

Суд Части је самостални орган Савеза кога бира Управни одбор, а верификује Скупштина, а у циљу заштите моралног лика  медицинске сестре  и осталих чланова Савеза. Суд части чине председник и два члана чији мандат траје 4 године.

Суд части се регулише посебним актом који доноси Скупштина

 

                                                                   Члан  25.

 

Савез   може према делатности и интересовању формирати Секције за:

 1. Праћење и унапређење превентивно-здравствене заштите;
 2. Праћење и унапређење васпитно-образовне праксе;
 3. Информисање и сарадњу са медијима.

Секцијама руководе председник, потпредседник и секретар, које бирају чланови Секције, опредељени за рад у њима. Мандат траје четири године. Рад Секција одвија се у складу са Статутом, а бира их и разрешава  Управни одбор. Секције могу бити проширена лицима, која нису чланови овог удружења.

 

Остваривање  јавности рада

 

Члан 26.

 

Рад  Савеза  је јаван.

Управни  одбор се стара о  редовном обавештавању  чланства и јавности у раду и активностима Савеза путем  сајта, писаних саопштења, интерних публикација. Годишњи обрачуни  и  извештаји  о активностима удружења  подносе се члановима  на седници Скупштине Савеза.

                                                             

                                                                Стручни скупови

 

 Члан 27.

 

Савез организује стручне и научне скупове (конгресе, симпозијуме, округле столове, припрема  семинаре, саветовањa).

Програм, место, начин и време одржавања стручних скупова утврђује Управни одбор.

Стручне скупове Савез организује самостално или у сарадњи са другим институцијама.

 

Начин  стицања средстава  за остваривање  циљева  и располагања  средствима

 

                                                                      Члан 28.

 

 

Удружење  прибавља средства за свој рад  од:

– чланарине, добровољних прилога, донација и  поклона, финансијских субвенција, конкурсима за пројекте и на други начин у складу са законом.

–  Савез  може  прибавити средства  и од котизација за семинаре,стручне скупове и друге облике образовања , као и од продаје продуката и средстава  насталих  у оквиру едукативних радионица и  бављењем других послова на основу Закона ради стицања средстава за остваривање циљева,

– финансирање програма који су од јавног интереса обезбеђујe се у буџету Републике Србије

помоћи предшколских установа у складу са законом.

Управни одбор се стара о свим питањима материјално – финансијског пословања и доноси о томе одговарајуће одлуке.

Савез   има право да по одлуци Управног одбора, одобри донацију или помоћ, у складу са расположивим финансијским средствима

 

                                                                            Члан 29.

Финансијске  и друге  стручне  послове обавља стручно лице.

 

Члан 30.

 

Савез  додељује награде и признања. Скупштина   Савеза доноси одлуку о установљавању појединих награда посебним актом. Управни  одбор регулише начин за предлагање награда и признања, и одређује критеријуме и комисије.

 

 

                                                Престанак  рада  Савеза

 

                                                          Члан 31.

 

Одлуку о престанку рада  Савеза  доноси Скупштина, простом већином гласова присутних чланова, у случајевима када постоје услови за престанак удружења.

 

Поступање  са  имовином  удружења у случају престанка

 

                                                            Члан  32.

 

Одлуком  Скупштине,правно лице којем се предаје имовина Савеза,је Центар за децу

без  родитељског старања у Звечанској, Београд.

 

                                                                Члан33.

 

На сва питања  која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати  одредбе Закона о удружењима.

 

                                                                 Члан 34.

 

Овај  Статут ступа на снагу   даном његовог усвајања  на Скупштини Удружења.

 

Члан 35.

 

Овим Статутом замењује се Статут усвојен на Оснивачкој Скупштини   12.01.2007.

 

Савез  удружења  медицинских сестара

предшколских установа Србије