О нама

САВЕЗ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

1 kongres strucnih saradnika predskolskih ustanova Srbije 03

                                                            Циљеви  у раду удружења                                      

 • Стицање нових сазнања и вештина али и усавршавање постојећих знања и способности , веома важних за унапређивање праксе и могућност конкретне  примене наученог у  свакодневном  раду са децом  предшколког узраста;
 • Повезивање свих медицинских сестара   и  осталих профила  у предшколским установа , подстицање и кординирање  ативности   у две битне области  предшколства: на унапређивању превентивно здравствене заштите   и  неге и васпитно образовног рада;
 • научно истраживачки и стручни рад;
 • унапређивање предшколског васпитања и образовања (учешће у изради нормативних аката,правилника, подзаконских аката и сл.у складу са законом која се тичу  области струке запослених у предшколским установама);
 • Едукација чланова као и стручно оспособљавање и усавршавање реализатора програма који ће чинити делатност Савеза;
 • Да прати и активно учествује у свим процесима битним за развој делатности  предшколког васпитања и образовања;
 • Едукација медицинских сестара за поштовање права деце и људских права, међусобне толеранције ,демократије,као и коришћењу различитих вештина и техника успешне  комуникације;
 • Подстицање  перманентног  образовања    медицинских  сестара.

 

                                                   Активности  Савеза

Ради  остваривања својих  циљева  Савез :

 • Афирмише и залаже се за остваривање професионалних стуковних вредности   запослених у у предшколској делатности;
 • Прикупља и обрађује научну  и  стручну литературу  у областима битним за негу и васпитно образовни рад са децом до три године и  у области  заштите и унапређивања здравља деце предшколског узраста.
 • Организује самостално или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, семинаре, конгресе, саветовања, трибине   и друге облике едукације  у  области предшколске делатности.
 • Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на  рад са децом предшколског узраста, сарадњу са породицом, друштвеном средином  и  различитим институцијама у складу са законом;
 • Организује своје чланове   и друге стручњаке  за рад на едукацији   деце,родитеља  и осталих профила у области  предшколске делатности  у заштити животне средине  и активностима којима се афирмишу здрави стилови живота .
 • Организује волонтерске акције којима се помаже угроженим групама  деце и родитеља( деца ромске припадности, сиромашна и деца из маргинализованих група, мајке и  новорођена деца);
 • Сарађује са факултетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству  који се баве сличном делатношћу;
 • Отворено је за промене и да омогућава свом чланству додир са новим образовним технологијама;
 • Сарађује са сродним удружењима у земљи и иностранству; Свезом удружења васпитача, Друштвом педагога Србије, Удружењем психолога, Српским лекарским друштвом, Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
 • Организује сарадњу  и  размену искустава добре праксе  са медицинским сестрама и здравственим радницима из других .
 • У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, чл. 51 задатак  Савеза  је унапређивање предшколског васпитања и образовања (учешће у изради нормативних аката,правилника, подзаконских аката и сл.),
 • Учествује у раду комисија и тимова које се баве унапређивањем васпитно образовног рада и очувањем и унапређивањем здравља деце и давањем мишљења и предлога.
 • Ангажује предаваче и организује семинаре другим,сродним организацијама у земљи и иностранству, у складу са Законом.
 • Подиже ниво професионалне компетенције кроз различите програме и садржаје едукације  чланова,
 • Стручно усавршавање на нивоу Републике Србије,у домену неге и васпитно образовног рада и превентивно здравствене заштите;
 • Издавачка делатност (публиковање радова презентованих на стручним сусретима) а у складу са законом,
 • Организовање стручних екскурзија у земљи и иностранству.