Документа – преузимање

Документа за преузимање:

pristupnica-savez

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском васпитању и образовању

Опште основе припремног предшколског програма

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника

Увођење у посао и лиценца

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља…

Приручник за примену посебног протокола

Превенција насиља – подсетник

Оквирни акциони план за превенцију насиља…

Закон о удружењима